કચ્છ યુનિવર્સીટી આપનું સ્વાગત કરે છે.

I am a New Admission seeker in this University


  •   • નવો પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓએ આ લીંક માંથી પ્રવેશ માટે ની અરજી કરવી.
    • અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમમાં નવો પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓકે જેઓ પાસે કચ્છ યુનિ. નો પીઆરએન નંબર નથી તેઓએ આ લીંક મારફતે અરજી કરવી.
    • અન્ય યુનિવર્સીટી માંથી કચ્છ યુનિવર્સીટીમાં પ્રથમ વર્ષ સ્નાતક કે અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમો માં પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ એ આ લીંક મારફતે અરજી કરવી
    • કચ્છ યુનિવર્સીટીનો પીઆરએન (એનરોલ્મેન્ટ નંબર) ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ એ આ લીંક નો ઉપયોગ કરવો નહિ..

Already Student of this University


  •   • કચ્છ યુનિવર્સીટી દ્વારા મળેલ યુઝર આઈડી / પીઆરએન અને આપે સેટ કરેલ પાસવર્ડ દ્વારા લોગીન કરવું.
I have my 16 digit enrollment number/PRN.
કોઈ પણ ટેકનીકલ મુશ્કેલી ફોર્મ ભરવામાં જણાયતો યુનિવર્સીટી હેલ્પ લાઈન નંબર ૦૨૮૩૨૨૨૯૦૭૫ પર વિગત નોંધાવવી.