કચ્છ યુનિવર્સીટી આપનું સ્વાગત કરે છે.

I am a New Admission seeker in this University


 •   • નવો પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓએ આ લીંક માંથી પ્રવેશ માટે ની અરજી કરવી.
  • અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમમાં નવો પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓકે જેઓ પાસે કચ્છ યુનિ. નો પીઆરએન નંબર નથી તેઓએ આ લીંક મારફતે અરજી કરવી.
  • અન્ય યુનિવર્સીટી માંથી કચ્છ યુનિવર્સીટીમાં પ્રથમ વર્ષ સ્નાતક કે અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમો માં પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ એ આ લીંક મારફતે અરજી કરવી
  • કચ્છ યુનિવર્સીટીનો પીઆરએન (એનરોલ્મેન્ટ નંબર) ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ એ આ લીંક નો ઉપયોગ કરવો નહિ..
  • બી.એડ. માટે ની અરજી કરતા વિદ્યાથીઓએ નીચેની લીંક નો જ ઉપયોગ કરવો

Already Student of this University


 •   • કચ્છ યુનિવર્સીટી દ્વારા મળેલ યુઝર આઈડી / પીઆરએન અને આપે સેટ કરેલ પાસવર્ડ દ્વારા લોગીન કરવું.
I have my 16 digit enrollment number/PRN.
Welcome to ‘Online Application for IDOL Admission’
Online application is mandatory/compulsory process for obtaining admission

INSTRUCTIONS
FOR NEW APPLICANTS / FRESHERS FOR EXISTING / REGISTERED STUDENTS OF IDOL
If you are from any one of below mentioned criteria, then Click on Proceed button given below

खाली नमूद केलेल्या पर्यायांमधील कोणत्याही एका पर्यायामध्ये आपला प्रवेश मोडत असेल तर खाली दिलेल्या Proceed बटन वर क्लिक करा.

 • Admission for FIRST YEAR in BA/BCom/BSc (Computer Science)/BSc(Information Technology)
  प्रथम वर्ष बीए / बीकॉम/ बी.एस्सी.(माहिती तंत्रज्ञान)/ बी एस्सी. (संगणक विज्ञान) प्रवेश

  OR

 • Admission for Part 1 Admission in MA/MCom/Msc (IT)/Msc(CS)
  एम ए /एम कॉम/एम एस्सी (माहिती तंत्रज्ञान)/ एम एस्सी (संगणक विज्ञान) पार्ट १

  OR

 • Not taken admission for FY or SY in 2017-18 in IDOL but wish to take admission to SY/TY
  आयडॉल मध्ये 2017-18 (गेल्या वर्षी) प्रथम/द्वितीय वर्षास प्रवेश घेतला नाही पण यंदा द्वितीय/तृतीय वर्षास प्रवेश घ्यायचा असल्यास


Proceed

If you are from any one of below mentioned criteria, then Click on Proceed button given below

खाली नमूद केलेल्या पर्यायांमधील कोणत्याही एका पर्यायामध्ये आपला प्रवेश मोडत असेल तर खाली दिलेल्या Proceed बटन वर क्लिक करा.

 • Last Year taken admission in IDOL for FY/SY (2017-18) and wish to take admission to SY/TY? click here.
  आपण गेल्या वर्षी प्रथम/द्वितीय वर्षास प्रवेश घेऊन (२०१७-१८) यंदा द्वितीय/तृतीय वर्षास प्रवेश घ्यायचा असल्यास

  OR

 • Last year failed exam form of FY/SY (2017-18) and wish to take admission to SY/TY? Click here.
  आपण गेल्या वर्षी प्रथम/द्वितीय वर्षाचा परीक्षा अर्ज भरला आहे ( २०१७-१८) व यंदा द्वितीय/तृतीय वर्षास प्रवेश घ्यायचा असल्यास

  OR

 • Last Year taken admission Part 1 – MA/MCom/Msc (2017-18) and wish to take admission to part 2
  आपण गेल्या वर्षी एम ए/एम कॉम/एम एस्सी भाग १ ला प्रवेश घेऊन (२०१७-१८) यंदा भाग २ ला प्रवेश घ्यायचा असल्यास

  OR

 • Last Year filled exam form of part 1- MA/MCom/Msc (2017-18) and wish to take admission to part 2
  आपण गेल्या वर्षी एम ए/एम कॉम/एम एस्सी भाग १ चा परीक्षा अर्ज भरला आहे. (२०१७-१८) व यंदा भाग २ ला प्रवेश घ्यायचा असल्यास


Proceed


કોઈ પણ ટેકનીકલ મુશ્કેલી ફોર્મ ભરવામાં જણાયતો યુનિવર્સીટી હેલ્પ લાઈન નંબર ૦૨૮૩૨૨૨૯૦૭૫ પર વિગત નોંધાવવી.