કચ્છ યુનિવર્સીટી આપનું સ્વાગત કરે છે.

I am a New Admission seeker in this University


  •   બીએ/બીકોમ સેમેસ્ટર ૧ માટે આ લીંક માંથી એપ્લીકેસન કરવી. જે વિદ્યાર્થીઓ પાસે પીઆરએન(PRN) નંબર નથી તેવા વિદ્યાર્થીઓ એ એમએ/એમકોમ સેમેસ્ટર ૧ માટે આ લીંક માંથી અરજી કરવી

Already Student of this University


  •   Online Admission Application for MA (Sem III and IV), M.COM. (Sem III and IV), B.A. (Sem III to VI), B.Com (Sem III to VI) will start soon. બીએ તથા બીકોમ સેમેસ્ટર ૩ થી ૬ ઉપરાંત એમએ તથા એમકોમ સેમેસ્ટર ૩ અને ૪ ના એડ્મીસન ટુંક સમય મા શરૂ થશે.

Already Student of this University


  •   આપનું લોગીન કરવા તથા સેન્ટર સિલેક્ટ કરવા માટે અહીંથી લોગીન કરો. જો સેન્ટર નું સીલેક્સન આપવામાં નહિ આવે તો આપનું પરીક્ષા કેન્દ્ર ભુજ રહેશે. વધારે માહિતી માટે યુનિવર્સીટી વેબસાઈટ ના હોમ પેઈજ માની લિંક પરથી આપેલ માહિતી મેળવો.
I have my 16 digit enrollment number/PRN.