કચ્છ યુનિવર્સીટી આપનું સ્વાગત કરે છે.

I am a New Admission seeker in this University


  •   • નવો પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓએ આ લીંક માંથી પ્રવેશ માટે ની અરજી કરવી.
    • અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમમાં નવો પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓકે જેઓ પાસે કચ્છ યુનિ. નો પીઆરએન નંબર નથી તેઓએ આ લીંક મારફતે અરજી કરવી.

Already Student of this University


  •   • જે વિદ્યાર્થીઓ સેમેસ્ટર ૩/૪/૫/૬ માં પ્રવેશ માટે અરજી કરતા હોય તથા કચ્છ યુનિ. નો પીઆરએન નંબર ધરાવતા હોય તે વિદ્યાર્થીઓ એ આ લીંક મારફતે અરજી કરવી.
I have my 16 digit enrollment number/PRN.